X
VÁRMELLÉKIÓVODA.HU / KEZDŐLAP / Aktuális

Óvodai beiratkozás

KÖZLEMÉNY

A 2024. évi óvodai beiratkozás rendjéről

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt tesszük közzé.

 

Sárvár Város Önkormányzata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban Nkt.) 83.§ (2) bekezdése értelmében a 2024/2025. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2024. április 23-24-ére tűzi ki. A gyermekek beíratását a Sárvári Vármelléki Óvoda székhelyén (Sárvár, Várkerület u. 11.) 2024. április 23-án 7-17 óra között, április 24-én 8-18 óra között kell lebonyolítani.

 

Az Nkt. 8. § (1) bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője először azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál idősebb gyermekeknek a felvételéről gondoskodik, akik az intézmény működési körzetében laknak. Azon gyermekek, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket szintén felvehetőek oly módon, hogy óvodába akkor léphetnek, amikor harmadik életévüket betöltötték. Ez alól kivételt képez az a helyzet, ha a harmadik életévet betöltött, vagy annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férőhely marad. Az igények teljesítése ez esetben a beíratás sorrendjében történik.

 

Az óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekintetében feladat-ellátási szerződésben Sárvár város Önkormányzata látja el. A Sárvár, Bögöt, Porpác, Sitke településeken lakó gyermekek kivételével a városkörnyékről jelentkező gyermekek az óvodában csak a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés után vehetők fel.

 

A Sárvári Vármelléki Óvoda működési (felvételi) körzetét a közlemény melléklete tartalmazza.

 

Az Nkt. 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő – tárgyév április 15. napjáig benyújtott – kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, – ha a szülő a gyermek negyedik életévének betöltését megelőzően már kérelmezte, úgy újabb – kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti a gyermeket az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. Tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében a kérelem a tárgyév április 15. napja után is benyújtható. Az eljárási határidő ötven nap.

A felmentés iránti kérelem benyújtása a beiratkozás alkalmával történik.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

Fentiek értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2024. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni a települési önkormányzat vagy a fenntartó által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban, vagy az óvodalátogatási kötelezettség alól felmentését kérni. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni a hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodaigazgatót.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmény:

  • Sárvári Vármelléki Óvoda (Sárvár, Várkerület u. 11. Tel.: 95/320-009) valamennyi feladat-ellátási helyén

 

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:

  • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
  • a gyermek TAJ kártyája
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • előzetes vizsgálati papír (korai fejlesztő, SNI, stb.)
  • nyilatkozat szülői felügyeleti jogról.

 

Az óvoda vezetője

  1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
  2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2024. május 24.

 

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sárvár, Várkerület u. 2.)

                                                                      

 

Sárvár Város Önkormányzata