X
VÁRMELLÉKIÓVODA.HU / KEZDŐLAP / Aktuális

Óvodai beiratkozás 2023. április 25-26.

KÖZLEMÉNY

A 2023. évi óvodai beiratkozás rendjéről

 

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése alapján az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról az alábbi közleményt tesszük közzé.

 

Sárvár Város Önkormányzata a 2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése értelmében a 2023/2024. nevelési évre az óvodai beiratkozás időpontját 2023. április 25-26-ára tűzi ki.

 

 A beiratkozás a 2023/2024. nevelési évre személyes formában történik, rendkívüli esetben azonban a szülő elektronikus úton is eljárhat. Elektronikus formában történő beiratkozás esetén a szükséges dokumentumokat elegendő a nevelési év megkezdésekor benyújtani.   A jelentkezést az óvoda és az önkormányzat honlapján megtalálható „Jelentkezési lap” című nyomtatvány kitöltésével és az óvoda e-mail címére történő beküldésével kell jelezni.

 

Sárvári Vármelléki Óvoda Sárvár, Várkerület 11.

Telefonszám/fax: 95/320-009

Email-cím: varmellekiovodajelentkezes@gmail.com

 

Kérjük a beiratkozásra személyesen érkező szülőket, hogy legyenek szívesek betartani az alábbiakat:

 • a gyermek felvételével kapcsolatos óvodai adminisztrációt kérjük, hogy a megfelelő higiéniás feltételek betartása mellett az egyik szülő, vagy gondviselő végezze el
 • az épületben egyszerre egy szülő tartózkodhat a kijelölt helyen
 • a dolgozók védelmében kötelező használni a kihelyezett kézfertőtlenítőt
 • a felvételhez kapcsolódó dokumentációt legyenek szívesek előkészíteni
 • vigyenek saját tollat az adminisztrációhoz

Óvodai beiratkozáskor szükséges iratok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • szülők személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványa
 • a gyermek TAJ kártyája
 • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
 • előzetes vizsgálati papír (korai fejlesztő, SNI, stb.).

 

A nevelési év az óvodában szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.

 

A 2011. évi CXC. törvény 8. § (1) bekezdésének végrehajtása érdekében az óvoda vezetője először azoknak a harmadik életévüket betöltött, vagy annál idősebb gyermekek felvételéről gondoskodik, akik az intézmény működési körzetében laknak. Azon gyermekek, akik a felvételtől számított fél éven belül betöltik a harmadik életévüket, szintén felvehetőek oly módon, hogy óvodába akkor léphetnek, amikor a harmadik életévüket betöltötték. Ez alól kivételt képez az a helyzet, ha a harmadik életévet betöltött vagy annál idősebb gyermekek felvétele után elegendő férőhely marad. Az igények teljesítése ez esetben a beíratás sorrendjében történik.

 

A óvodai nevelést Sitke, Porpác, Bögöt tekintetében feladat-ellátási szerződés alapján Sárvár Város Önkormányzata látja el. A Sárvár, Bögöt, Porpác, Sitke településeken lakó gyermekek kivételével városkörnyéki községekből jelentkező gyermekek csak a polgármester úrral történt előzetes egyeztetés után vehetők fel az óvodákba.

 

A Sárvári Vármelléki Óvoda működési (felvételi) körzetét a közlemény melléklete tartalmazza.

 

2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.)  8.§ (2) bekezdése értelmében: A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév április 15. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást érdemlő esetben, újabb kérelem alapján annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az ötödik életévét betölti a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az Eütv. 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91. §-a szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki.

Az Nkt. 49. § (1) bekezdése alapján az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik.

A felmentés iránti kérelem benyújtása a beiratkozás alkalmával történik.

 

Fentiek értelmében kötelező beíratni azt a gyermeket, aki 3. életévét 2023. augusztus 31. napjáig betölti, és még nem jár óvodába.

 

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett közleményben vagy hirdetményben meghatározott időpontban. Ha a gyermek az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, a napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője köteles arról a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő tizenöt napon belül írásban értesíteni az Oktatási Hivatalt. A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett, az óvodával jogviszonyban álló gyermek szülője, ha gyermeke az óvodakötelezettségét a jövőben külföldön teljesíti, előzetesen köteles értesíteni az óvodavezetőt.

 

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 247. §-a szerint az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be, valamint gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértéket vagy annál többet mulaszt, szabálysértést követ el. A szabálysértési eljárást jegyzői értesítés alapján a megyei kormányhivatal járási hivatala folytatja le.

 

Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelését ellátó intézmény:

 • Sárvári Vármelléki Óvoda (Sárvár, Várkerület u. 11. Tel.: 95/320-009) valamennyi feladat-ellátási helyén

 

Az óvoda vezetője

 1. az óvodai felvételi kérelemnek helyt adó döntését írásban,
 2. a kérelem elutasítására vonatkozó döntését határozati formában

közli a szülővel.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 26.

 

Az óvoda döntése ellen - érdeksérelemre hivatkozással - a szülő a közléstől számított tizenöt napon belül indíthat eljárást a Sárvári Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjénél. (Sárvár, Várkerület u. 2.)

                                                                      

Sárvár Város Önkormányzata